Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Elektroniczne postępowanie upominawcze

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2227 długów!

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy regulujące elektroniczne postępowanie upominawcze. Celem elektronicznego postępowania upominawczego jest szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela, który wysuwa roszczenie pieniężne nie kwestionowane przez dłużnika. Elektroniczne postępowanie upominawcze ma charakter fakultatywny, co oznacza, że może się toczyć dopiero po złożeniu przez powoda, drogą elektroniczną pozwu.

Funkcję e-sądu sprawuje wydział Sądu Rejonowego w Lublinie. Rozpoznaje on wszystkie sprawy wszczęte w elektronicznym postępowaniu upominawczym (bez względu na wartość przedmiotu sporu). Swoją właściwością obejmuje całą Polskę.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym akta sprawy są prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej i w taki sposób udostępnia się je również stronom. Pismo procesowe składa  się za pomocą formularzy elektronicznych.

Powód powinien wskazać w pozwie wszelkie dowody na poparcie swoich twierdzeń.  W postępowaniu elektronicznym nie trzeba sporządzać i dołączać pisemnych załączników, do pozwu nie dołącza się także dowodów.

Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, czyli bez wyznaczania rozprawy. Ani powód, ani pozwany na takie niejawne posiedzenie nie są wzywani. Elektroniczny nakaz zapłaty nie zostanie wydany m.in. wtedy, gdy w ocenie sądu roszczenie jest oczywiście bezzasadne, czy przytoczone w pozwie okoliczności budzą wątpliwości. Po wydaniu przez sąd elektronicznego nakazu zapłaty (w formie elektronicznej) sąd doręcza go powodowi przez Internet.

Pozwanemu sąd doręcza nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym w formie papierowej wraz z odpisem pozwu. Pozwany może prowadzić korespondencję z sądem w formie papierowej, może też skorzystać z formy elektronicznej (stosowne wskazówki otrzyma z sądu). Dalszy przebieg sprawy zależeć będzie od tego, czy pozwany pogodzi się z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty, czy też zdecyduje się go zaskarżyć.

Jeśli pozwany w terminie dwóch tygodni od doręczenia mu nakazu zapłaty złoży w sądzie sprzeciw od tego nakazu, to nakaz zapłaty straci moc. Sąd w Lublinie (wydający elektroniczne nakazy zapłaty) przekaże wtedy sprawę do sądu według właściwości ogólnej - czyli do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) pozwanego. W tym sądzie postępowanie będzie już toczyło się w tradycyjny sposób.

Autor: Justyna Gogacz, aplikant radcowski / Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.