Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Windykacja sądowa należności

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2227 długów!

Windykacja sądowa należności

Kiedy wierzyciel powinien dochodzić wierzytelności przed sądem? W jaki sposób może odzyskać dług?
Pierwszym i zarazem zdecydowanie najbardziej opłacalnym sposobem dla dłużnika na odzyskanie pieniędzy jest windykacja na drodze polubownej. W tym celu firma windykacyjna informuje dłużnika, w jakiej wysokości posiada zobowiązanie wobec wierzyciela, w jakim terminie powinien go uregulować i jakie grożą mu sankcje za nieuregulowanie długu. Na tym etapie dłużnik nie ponosi z reguły żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku, jeżeli nie ureguluje swojego zobowiązania w terminie wierzyciel ma prawo skierować sprawę na drogę sądową. Pierwszą możliwością, jaką przewiduje kodeks postępowania sądowego jest złożenie przez wierzyciela pozwu o zapłatę w sądzie rejonowym.

Postępowanie nakazowe, uproszczone i upominawcze
Postępowanie nakazowe ( Art. 4841 – 497 Kodeks postępowania cywilnego) jest szczególnym rodzajem postępowania cywilnego, sąd rozpoznaje sprawę na pisemny wniosek powoda, czyli wierzyciela. W trybie postępowania nakazowego sąd rozpozna sprawę, jeżeli powód dołączy do pozwu dokładne dowody przemawiające za istnieniem długu. Będą to min. np.: umowy miedzy dłużnikiem a wierzycielem, nieuregulowane faktury, zaakceptowany przed dłużnika rachunek. Sąd nie bada zasadności roszczenia, zapoznaje się tylko z dokumentami dołączonymi do pozwu, dlatego tak ważne jest, aby były one kompletne, bezsporne i świadczyły o nieuregulowanym zobowiązaniu dłużnika wobec wierzyciela. W przypadku braku odpowiednich dowodów sąd decyduje o konieczności wyznaczenia rozprawy i przekazuje sprawę do rozpoznania w trybie zwykłym.
Postępowanie uproszczone to rodzaj postępowania dla spraw, których wartość przedmiotu sporu wynosi maksymalnie 10.000 zł. (Art. 5051 – 50514 Kpc). Pozew powinien być wniesiony na specjalnych formularzach, które są dostępne w sądach lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Z postępowania uproszczonego można skorzystać jedynie wtedy, gdy sądem właściwym jest sąd rejonowy. W tym trybie postępowania należy pamiętać, że jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia – kilka roszczeń można połączyć tylko wtedy, gdy wynikają one z jednej umowy bądź umów tego samego rodzaju. Sąd rozpoznaje taka sprawę w trybie niejawnym (w skład wchodzi tylko jeden sędzia).

Postępowanie upominawcze – nie istnieją tu ograniczenia, co do wysokości żądanej kwoty ani nie trzeba tak skrupulatnie dołączać do pozwu wszystkich dokumentów, które świadczą za istnieniem zadłużenia. Ma podobny przebieg, co postępowanie nakazowe: jest przyspieszone w stosunku do postępowania zwykłego. Sąd bez rozprawy (w postępowaniu niejawnym) wydaje nakaz zapłaty, w którym nakazuje pozwanemu – dłużnikowi – zapłatę wymienionej w pozwie kwoty. Pozew w postępowaniu upominawczym wnosi się przeważnie do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby pozwanego.

Nakaz zapłaty w tym postępowaniu nie będzie wydany jeżeli po pierwsze roszczenie jest bezzasadne, sąd będzie miał wątpliwości po zapoznaniu się z pozwem albo miejsce pobytu pozwanego nie jest znane lub doręczenie pozwanemu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.