Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Regulamin KRW

  • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

    Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


    Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

    Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
    (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2217 długów!

Regulamin KRW

Regulamin serwisu internetowego www.krajowyrejestrwierzytelnosci.pl  i usługi Krajowy Rejestr Wierzytelności prowadzonych przez AIF Kancelaria sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Niniejszy Regulamin określa: zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.krajowyrejestrwierzytelnosci.pl prowadzonego przez AIF Kancelaria Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Żernicka 253, 54-510  Wrocław, zwanego dalej KRW lub zamiennie serwisem, sposób korzystania oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu i jego administratora.
2. KRW nie jest biurem informacji gospodarczej w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych i udostępnia informacje gospodarcze wyłącznie w celu sprzedaży wierzytelności.

§2.1. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.
2. Regulamin znajduje się na KRW, ponadto istnieje możliwość sporządzania jego kopii fizycznej, elektronicznej a także przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.

§3. Rejestracja na KRW wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu jest traktowana jako oświadczenie woli, w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym użytkownik portalu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

§4.1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące rozumienie poniżej wskazanych określeń:
1) Administrator – AIF Kancelaria Sp. z o.o.,
2) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu,
3) Podmiot zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w KRW.
4) serwis - serwis internetowy www.krajowyrejestrwierzytelnosci.pl
5) KRW - serwis internetowy www.krajowyrejestrwierzytelnosci.pl
6) Wierzyciel – Podmiot zarejestrowany posiadający wierzytelność, w rozumieniu niniejszego regulaminu,
7) Dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w stosunku do której Wierzyciel posiada udokumentowaną wierzytelność,
8) Konto użytkownika – zabezpieczony dostęp do serwisu umożliwiający Podmiotom zarejestrowanym zarządzanie wierzytelnościami umieszczonymi przez ten Podmiot w serwisie, oraz korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu,
9) Wierzytelność – świadczenie przysługujące Wierzycielowi wobec Dłużnika udokumentowane w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
a) rachunkiem spełniającym wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b) fakturą VAT spełniającą wymogi ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług lub rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej,
c) prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
d) orzeczeniem sądu polubownego lub aktem notarialnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

§5.1. Użytkownicy i Podmioty zarejestrowane uprawnieni są do korzystania z udostępnionych im zasobów serwisu, w szczególności mogą przeglądać i wyszukiwać informacje o zamieszczonych w serwisie wierzytelnościach, Dłużnikach i Wierzycielach, a także informacjach o proponowanych warunkach sprzedaży wierzytelności zamieszczonych w serwisie.
2. Podmioty zarejestrowane uprawnione są ponadto do zamieszczania ofert sprzedaży wierzytelności, zakupu wierzytelności, monitorowania ofert sprzedaży wierzytelności oraz zarządzania wierzytelnościami, które zostały przez nich umieszczone w serwisie.

II. REJESTRACJA

§6.1. Rejestracja w KRW jest warunkiem umożliwiającym zamieszczanie w serwisie wierzytelności, zarządzania nimi oraz uzyskiwania szczegółowych informacji o zamieszczonych wierzytelnościach i podmiotach zainteresowanych nabyciem i sprzedażą wierzytelności.
2. Rejestracja nie podlega opłatom.
3. Rejestracja powinna zostać dokonana przez Użytkownika osobiście, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych przez osoby uprawnione do składania w ich imieniu oświadczeń woli.
4. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i powoduje zawarcie umowy o korzystanie z serwisu pomiędzy Podmiotem zarejestrowanym a Administratorem.
5. Podmiot zarejestrowany związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu od chwili rejestracji, a wszelkie odstępstwa od tych postanowień mogą zostać wprowadzone wyłącznie w drodze odrębnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem Podmiotem zarejestrowanym.
6. Poprzez dokonanie rejestracji Podmiot zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie umieszczonych w serwisie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie, w sposób wskazany w formularzu.
8. Dokonując rejestracji użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane, zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i według swojej najlepszej wiedzy.
9. Wierzyciel podając dane dłużnika przyjmuje na siebie obowiązek sprawdzenia danych dłużnika we właściwych urzędach.
10. Po pozytywnym zakończeniu rejestracji Użytkownikowi zostaje utworzone Konto użytkownika, do którego dostęp jest możliwy po uprzednim zalogowaniu w serwisie przy użyciu hasła i loginu podanego przez Użytkownika w czasie rejestracji.
11. Użytkownik może w każdym czasie modyfikować znajdujące się w Koncie użytkownika dane osobowe, co odpowiada postanowieniom art. 24 i 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§7.1. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych wątpliwości, co do poprawności umieszczonych w trakcie rejestracji informacji, Podmiot zarejestrowany zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia umieszczonych danych w terminie 7 dni od zawiadomienia pod rygorem usunięcia wszelkich zamieszczonych przez niego danych osobowych serwisu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wezwania Podmiotu zarejestrowanego do przesłania na jego adres do korespondencji oryginałów dokumentów lub umieszczenia ich w wersji elektronicznej w zakładce Konto użytkownika w zakreślonym przez niego terminie.
3. Nie przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym w wezwaniu, uprawnia Administratora do zawieszenia świadczenia usług na rzecz tego Podmiotu zarejestrowanego bądź rozwiązania z nim umowy i usunięcia go z grupy Podmiotów zarejestrowanych, bez jakichkolwiek ujemnych konsekwencji prawnych dla Administratora.
 

§8.1. Podmiot zarejestrowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie przez siebie wszelkich danych w KRW.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z zamieszczenia przez Podmiot zarejestrowany danych nieprawdziwych lub zdezaktualizowanych.
3. Ewentualne roszczenia skierowane do Administratora wynikające z naruszenia dóbr osobistych Dłużnika na skutek umieszczenia przez Wierzyciela nieprawdziwych lub błędnych danych lub wynikających z naruszenia §15 i §16 Regulaminu wierzyciel zobowiązuje się przejąć na siebie.

§9.1. Po skutecznym dokonaniu rejestracji Podmiot zarejestrowany otrzymuje od Administratora informację mailową zawierającą wykaz dokumentów, niezbędnych do weryfikacji jego danych, oraz umożliwiających współpracę z Administratorem, w tym dokumenty rejestracyjne (odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o NIP).
2. Podmiot zarejestrowany zobowiązany jest dostarczyć Administratorowi odpisy lub zeskanowane dokumenty, określone w ust.1 w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji od Administratora poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej biuro@krajowyrejestrwierzytelnosci.pl lub wczytanie do systemu poprzez Konto użytkownika.
3. Nie przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie określonym w ust. 2 uprawnia Administratora do rozwiązania umowy z Podmiotem zarejestrowanym i usunięcia go z grupy Podmiotów zarejestrowanych, bez jakichkolwiek ujemnych konsekwencji prawnych dla Administratora.

III. WYREJESTROWANIE

§10.1. W terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Podmiotowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy bez podania przyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Podmiot zarejestrowany może przesłać w formie pisemnej listem poleconym na adres Administratora wskazany w §1 niniejszego Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@krajowyrejestrwierzytelnosci.pl.
3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 1 Podmiot zarejestrowany może w każdym czasie dokonać wyrejestrowania, składając w tym celu stosowne oświadczenie woli w formach wskazanych w ust.2.

§11. W przypadku dokonania skutecznego wyrejestrowania w sposób określony w §9 i braku zaległości w opłatach Administrator usunie niezwłocznie dane osobowe Podmiotu zarejestrowanego.

IV. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

§12.1. Serwis KRW jest serwisem ogólnodostępnym o charakterze ogłoszeniowym.
2. Serwis KRW umożliwia jego Podmiotom zarejestrowanym zamieszczanie informacji o przysługujących im wierzytelnościach, celem ich sprzedaży.
3. Dostęp do zamieszczonych w serwisie ogłoszeń o wierzytelnościach nie jest poprzedzony procedurą rejestracyjną, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4.Dostęp do zamieszczonych na portalu ogłoszeń jest nieodpłatny.

§13.1. Administrator nie jest przedstawicielem i nie reprezentuje interesów Użytkowników i Podmiotów zarejestrowanych.
2. Administrator może pośredniczyć w sprzedaży umieszczonych w serwisie wierzytelności wyłącznie w przypadku zawarcia stosownej umowy regulującej zasady pośrednictwa.

§14.1. Wierzyciel uprawniony jest do umieszczania i publikowania w serwisie wierzytelności wymagalnych, bezspornych i nie obciążonych prawami na rzecz osób trzecich.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i prawdziwość umieszczonych w serwisie ogłoszeń.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, których linki lub odesłania mogą znajdować się na stronie serwisu.

§15.1. Wierzyciel zamieszczając ogłoszenia o wierzytelności zobowiązuje się przekazać Administratorowi adres zamieszkania Dłużnika lub adres jego siedziby i dodatkowo jeśli taki posiada adres poczty elektronicznej Dłużnika i jego numer telefonu.
2. Wierzyciel zobowiązany jest poinformować Dłużnika za pomocą listu poleconego o umieszczeniu ogłoszenia o przysługującej mu wierzytelności w serwisie, przekazując mu jednocześnie informacje o przysługujących Dłużnikowi prawach. Formularz zawiadomienia znajduje się w serwisie.
3. Wierzyciel może zlecić Administratorowi aby w jego imieniu dokonał zawiadomienia (drodą pisemną lub telefoniczną) o którym mowa w ust. 2.
4. Przetwarzanie danych osobowych Dłużnika odbywa się bez jego zgody, stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

§16.1. W przypadku uzyskania informacji od Dłużnika zawierającej żądanie zmiany lub usunięcia danych dotyczących jego osoby lub wierzytelności, zamieszczonych w serwisie, Administrator powiadamia o tym niezwłocznie Wierzyciela przesyłając mu kopię żądania Dłużnika na jego adres poczty elektronicznej.
2. Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1 Wierzyciel zobowiązany jest do:
- usunięcia lub modyfikacji oferty o sprzedaży wierzytelności z serwisu, gdy żądania pochodzące od Dłużnika uzna za zasadne
- potwierdzenia prawidłowości zamieszczonych danych, gdy żądania pochodzące od Dłużnika uzna za niezasadne
3. Brak reakcji ze strony Wierzyciela w terminie określonym w ust. 2 spowoduje, że Administrator dokona zmiany lub usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności zgodnie z żądaniem Dłużnika.

§17. Żądanie Dłużnika określone w § 16.1. winno być sporządzone w formie pisemnej z podaniem pełnych danych teleadresowych Dłużnika i zawierać określenie danych, których zmiany lub usunięcia Dłużnik się domaga oraz zawierać uzasadnienie.
2. Do żądania określonego w ust.1 Dłużnik zobowiązany jest dołączyć kopie dokumentów wskazujących na zasadność żądania a w przypadku żądania usunięcia danych, kopie dokumentów wskazujących na nieistnienie wierzytelności.
3. Brak informacji określonych w ust.1 i 2 oraz brak czytelnego podpisu Dłużnika spowoduje pozostawienie żądania bez odpowiedzi.

§18. Wierzyciel zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności lub jej wygaśnięcia, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty dokonania czynności prowadzącej do zaspokojenia wierzytelności lub jej wygaśnięcia.

§19. Administrator może w każdej chwili, również bez uprzedniego poinformowania i bez podania przyczyny usunąć ogłoszenie o wierzytelności.

§20.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożliwość korzystania przez Użytkowników i Podmioty zarejestrowane z serwisu, jeżeli wynika ona z przyczyn od niego niezależnych lub prac konserwacyjnych niezbędnych dla bezawaryjnego funkcjonowania serwisu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie lub usunięcie ogłoszenia w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe utrudnienia w dostępie do serwisu, w szczególności w sytuacji gdy utrudnienia te powstały z przyczyn nie leżących po stronie Administratora.

§21.1. Publikacja ogłoszenia on-line o chęci sprzedaży wierzytelności wiąże się z jednorazową opłatą dokonywaną przez Wierzyciela w wysokości określonej w Cenniku Usług KRW, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i jest dostępny pod linkiem http://www.krajowyrejestrwierzytelnosci.pl/cennik/.
2. Wierzyciel może dokonać zakupu usług KRW oraz zakupu Pakietów Usług w cenach określonych w Cenniku Usług KRW.
3. Administrator wystawi na rzecz Wierzyciela stosowną fakturę VAT, dokumentującą wniesione opłaty, w terminie czternastu dni od dnia wpłynięcia opłaty.
4. Wierzyciel upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu i zezwala na wysyłkę faktury na zarejestrowany adres e-mail lub udostępnienie do pobrania w Koncie użytkownika.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą tych Podmiotów zarejestrowanych, które sposób rozliczenia z Administratorem ustalą odrębnie, w drodze zawartych umów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22. Wszelkie doręczenia są skuteczne w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej wskazany przez Podmiot zarejestrowany podczas rejestracji.

§23. Użytkownik, Podmiot zarejestrowany lub Dłużnik, który korzystając z serwisu uzyskał dane osobowe innego Użytkownika, Podmiotu zarejestrowanego lub Dłużnika, nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania.

§24.1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.
2. Podmiot zarejestrowany zostanie poinformowany o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji.
3. Każdorazowa zmiana Regulaminu wymaga akceptacji ze strony Podmiotu zarejestrowanego w terminie określonym w zmienionym Regulaminie.
4. W przypadku gdy Podmiot zarejestrowany nie zaakceptuje zmiany Regulaminu we wskazanym terminie obowiązuje go Regulamin w dotychczasowym brzmieniu, przy czym Administrator uprawniony będzie w tym przypadku do rozwiązania umowy z Podmiotem zarejestrowanym i usunięcia wszystkich danych zamieszczonych przez niego w serwisie.

§25. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Użytkownika lub Podmiotu zarejestrowanego bez uprzedniej jego zgody, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i o ich ujawnienie zwrócą się do Administratora upoważnione do tego organy lub instytucje publiczne.

§26. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§27. Nieważność jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie.

§28. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora, na podstawie przepisów prawa polskiego.

§29. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2012r. wraz ze zmianami z dnia 22-10-2016 (wynikającymi ze zmiany administratora serwisu KRW.