Krajowy Rejestr WierzytelnościWindykacja należności: Ochrona danych osobowych

 • Windykuj swoich dłużników za 9 zł!

  Odzyskaj swoje pieniądze bez żadnych prowizji!


  Wystaw niezapłacone faktury już teraz : Dodaj dług >>>

  Zajmie Ci to tylko 1 minutę!
  (Elektroniczne wezwanie do zapłaty i pieczęć prewencyjna gratis)

Wyszukaj Dłużnika:

W systemie już 2217 długów!

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.6, ust.1 ustawy O Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku za dane osobowe uważa się „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej". Dane osobowe to takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, bez nadzwyczajnego wysiłku i nakładów przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i dostępnych źródeł.

Tak więc osobą możliwą do zidentyfikowania będzie osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio bądź pośrednio przez powołanie się na:

 • numer PESEL
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • jeden lub kilka czynników określających jej cechy: fizyczne, fizjologiczne, ekonomiczne, umysłowe, społeczne, kulturowe

Danymi osobowymi nie będą :

 • sama nazwa ulicy
 • numer domu
 • wysokość wynagrodzenia

Czym są dane wrażliwe?
Definicję pojęcia danych wrażliwych zawiera art. 27. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych:
„Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub fizjologiczne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym”.

Ochrona danych osobowych a osoba trzecia
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych określa sytuację, w której przetwarzanie danych osobowych jest możliwe:

 • zapis ustawy, który dopuszcza ujawnienie informacji bez wiedzy podmiotu danych osoby trzeciej, policji
 • zgoda podmiotu danych na udostępnienie informacji jej dotyczących osobie trzeciej

Tajemnica bankowa
Tajemnica bankowa została uregulowana w art. 104 ust. 1 Prawa bankowego z dnia 29.08.1997. Obejmuje ona „wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy”.

Zakres tajemnicy bankowej
Pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą nie obowiązuje tajemnica bankowa. Osobom trzecim informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, 106a i 106b prawa bankowego, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej.